GDPR

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

I. Správce osobních údajů

Fyzio Prošková - Mgr. Alexandra Prošková

IČ: 02323940

Sídlo ambulance: Starovice 180; 69301 Starovice

Elektronická adresa: fyzio.proskova@seznam.cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem

 • poskytování zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

 III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění mé zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytuji zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředávám do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete mým pacientem, a následně po dobu pět let poté, co mým pacientem přestanete být

 VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat ode mě přístup k Vašim osobním údajům
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracovávám
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musím Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmím dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 1. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit

 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití

 3. jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebuji pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

 4. jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda mé oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami

 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracovávám k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedu za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmím
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abych Vám Vaše osobní údaje poskytla za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abych je sama předala jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracovávám automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedu za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smím poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad
  na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů mých nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na mé adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budu oprávněna v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáži závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudu moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

FYZIO PROŠKOVÁ
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!